Regulamin

O nas

Jesteśmy AOperat Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą w Polsce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000969870, REGON 52191966500000, NIP 8652579906, działającą pod adresem ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola. Możesz skontaktować się z nami poprzez stronę aoperat.pl.

Definicje

“AOperat” oznacza AOperat Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000969870, działającą jako pośrednik przy wycenie nieruchomości.

“Usługi Osób Trzecich” obejmują między innymi usługi takie jak wycena nieruchomości. Są one udostępniane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej(ych) lub Stron(y) internetowej(ych), zgodnie z poniższymi zasadami.

“Usługi Świadczone przez AOperat" oznaczają usługi świadczone Tobie bezpośrednio przez AOperat, które mogą podlegać odrębnym warunkom pomiędzy Tobą a nami.

“Usługodawcy Zewnętrzni” oznaczają niezależne osoby trzecie, któryi mogą być w szczególności niezależni dostawcy usług wyceny nieruchomości.

“Kodeks Społeczności” oznaczają wytyczne, aktualizowane od czasu do czasu, które określają oczekiwania wszystkich użytkowników Aplikacji Mobilnej(ych) lub Stron(y) Internetowej(ych).

“Nazwy, Znaki lub Utwory AOperat” oznaczają nazwy Aoperat lub jego licencjodawcy, logo, produkty lub nazwy usług, znaki towarowe, znaki usługowe, szaty graficzne, inne prawa własności lub prawa autorskie.

“Rzeczoznawca majątkowy” to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł “rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Warunki korzystania z Aoperat

1.Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat, a także korzystanie z Usługi Pośrednictwa przy wycenie nieruchomości (zwane dalej jako: “Warunki”). Musisz uważnie przeczytać i wyrazić zgodę na niniejsze Warunki przed uzyskaniem dostępu i przed używaniem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat. Z chwilą wyrażenia przez Ciebie zgody na niniejsze Warunki, powstaje stosunek umowny między Tobą a AOperat. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, wówczas nie możesz uzyskać dostępu i korzystać z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat. Niniejsze Warunki definitywnie zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub ustalenia dotyczące Usług Aplikacji Mobilnych(ej) lub Stron(y) Internetowych(ej) między Tobą a AOperat.

1.2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z żadnymi warunkami użytkownika i warunkami dodatkowymi, które mogą mieć zastosowanie w szczególności do aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat. W tych określonych przypadkach, zostaniesz poproszony o wyrażenie oddzielnej zgody.

1.3. W zakresie Usług Osób Trzecich, innych niż usługi wyceny nieruchomości, AOperat działa jako pośrednik Usługodawców Zewnętrznych wobec Usług Osób Trzecich oraz jako usługodawca Usług Świadczonych przez AOperat (patrz punkt 4 poniżej).

1.4. W zakresie Usług Osób Trzecich, będących usługami wyceny nieruchomości, AOperat działa jako pośrednik Usługodawców Zewnętrznych wobec Usług Osób Trzecich oraz jako usługodawca Usług Świadczonych przez AOperat (patrz punkt 4 poniżej).

2.Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych)

2.1. Usługi świadczone przez AOperat składają się z:

2.1.1. Dostępu do aplikacji mobilnych i/ lub stron internetowych AOperat i korzystania z nich w celu zamawiania i realizacji Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez AOperat; oraz

2.1.2. Zbierania i przetwarzania płatności (w tym wystawiania faktur i rachunków w imieniu Usługodawców Zewnętrznych), polegającego na umożliwieniu nam pobierania i naliczania opłat z Twojego rachunku bankowego i przekazywania naliczonych środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawców Zewnętrznych za Usługi Osób Trzecich lub na rachunek AOperat za Usługi świadczone przez AOperat (AOperat może zaangażować podmioty stowarzyszone lub osoby trzecie do świadczenia tych usług w swoim imieniu) (łącznie “Usługi Aplikacji Mobilnych/Stron Internetowych”).

2.2. Usługi wyceny nieruchomości są świadczone przez AOperat i polegają na:

2.2.1. Umożliwianiu Ci zamawiania i korzystania z Usług Osób Trzecich lub Usług świadczonych przez AOperat; oraz

2.2.2. Umożliwianiu Ci zawierania umów wyceny nieruchomości z Usługodawcami Zewnętrznymi lub uregulowania opłaty za wycene nieruchomości (łącznie “Usługi Pośrednictwa”).

2.3. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do świadczenia Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) na terenie Polski. Uzyskując dostęp do Usług Aplikacji Mobilnych lub Stron Internetowych w innym państwie i korzystając z nich, mogą obowiązywać Cię regulacje prawne danego państwa.

2.4. Aplikacje mobilne i/lub strony Internetowe AOperat będą udostępniane pod różnymi Markami AOperat.

2.5. O ile nie zostało to ustalone w drodze odrębnych porozumień z zachowaniem formy pisemnej, Usługi Aplikacji Mobilnej(ych) lub Stron(y) Internetowej(ych) są świadczone na Twoją rzecz wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku.

2.6. Jeśli istnieje taka możliwość, możesz zamawiać i otrzymywać Usługi Osób Trzecich lub Usługi Świadczone przez AOperat za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat.

3.Usługi Osób Trzecich

3.1. W odniesieniu do Usług Osób Trzecich, AOperat (w związku z Usługami Pośrednictwa) działa jako ujawniony pośrednik pomiędzy Tobą a Usługodawcą Zewnętrznym, w ten sposób umożliwiając świadczenie Usług Osób Trzecich na Twoją rzecz.

AOperat nie świadczy Usług Osób Trzecich. Wszyscy Usługodawcy Zewnętrzni są niezależnymi kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne lub w innej formie organizacyjno-prawnej, w sposób niezależny od AOperat, w szczególności nie są oni zatrudnieni przez AOperat w charakterze pracowników. Wszyscy Usługodawcy Zewnętrzni maja tytul rzeczoznawcy majątkowego.

3.2. Po zalogowaniu się, jeśli jesteś on-line i znajdujesz się w pobliżu Usługodawców Zewnętrznych, którzy są również zalogowani w aplikacjach mobilnych i/lub stronach internetowych AOperat, otrzymasz informację o świadczonych przez nich usługach poprzez aplikacje i/lub strony internetowe, zanim zdecydujesz się złożyć zamówienie.

3.3. Usługodawcy Zewnętrzni (w przypadku Usług Osób Trzecich) i AOperat (w przypadku Usług Świadczonych przez AOperat) mają swobodę w zakresie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia jest przekazywana do Ciebie w imieniu Usługodawcy Zewnętrznego za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat i stanowi podstawę do zawarcia bezpośredniej umowy pomiędzy Tobą a Usługodawcą Zewnętrznym (w przypadku Usług Osób Trzecich) lub pomiędzy Tobą a AOperat (w przypadku Usług Świadczonych przez AOperat).

3.4. W przypadku niektórych Usług Osób Trzecich może się zdarzyć, że będziesz musiał(a) zaakceptować odrębne warunki zanim zaczniesz korzystać z takich Usług Osób Trzecich.

3.5. Możesz zostać poproszony/a o wystawienie oceny Usługodawcy Zewnętrznemu, który zrealizował Twoje zamówienie. Usługodawca Zewnętrzny może wystawić ocenę również Tobie. Twoja ocena może być widoczna w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat, co może mieć wpływ na to, czy Usługodawcy Zewnętrzni zdecydują się na świadczenie Usług Osób Trzecich.

3.6. Usługodawca Zewnętrzny jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, które mogą powstać w związku ze świadczeniem Usług Osób Trzecich.

4.Usługi Świadczone przez AOperat

4.1. W przypadku Usług Świadczonych przez AOperat, AOperat będzie działał jako dostawca usług. Szczegółowe warunki regulujące Usług Świadczonych przez AOperat zostaną określone w dodatkowych warunkach lub w odrębnej umowie.

5.Korzystanie z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych)

5.1. Aplikacje mobilne i/lub strony internetowe AOperat można pobrać lub uzyskać do nich dostęp na większości nowoczesnych urządzeń mobilnych z połączeniem internetowym i wyposażonych w popularne systemy operacyjne, takie jak Android lub iOS.

5.2. Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do sieci, niezbędnego do korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), jak również odpowiadasz za wszelkie stawki i opłaty pobierane od operatora sieci komórkowej, w tym za korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat. Jesteś również odpowiedzialny za dostęp do kompatybilnych urządzeń i systemów operacyjnych niezbędnych do korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych) lub Stron(y) Internetowej(ych), w tym za wszelkie aktualizacje oprogramowania lub sprzętu.

5.3. Aby korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), musisz zarejestrować się w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat i założyć konto. W momencie rejestracji musisz mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat, chyba że warunki dotyczące konkretnej Usługi Osoby Trzeciej lub Usługi Świadczonej przez AOperat nakładają inne wymagania wiekowe.

5.4. Aby się zarejestrować, musisz podać nam pewne dane osobowe, w tym swój adres e-mail oraz kod pocztowy nieruchomości. Aby korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), Usług Świadczonych przez AOperat lub Usług Osób Trzecich, konieczne może być podanie co najmniej jednej ważnej metody płatności (karta kredytowa, karta debetowa lub inna akceptowana metoda płatności). Przed rozpoczęciem z korzystania z niektórych Usług Świadczonych przez AOperat lub Usług Osób Trzecich, może być konieczne podanie dodatkowych informacji i dokumentów, takich jak adres, numer telefonu lub numer działki.

5.5. Nie jesteś zobowiązany do logowania się lub korzystania z aplikacji i/lub stron internetowych AOperat na urządzenia mobilne, jak również nie jesteś zobowiązany do korzystania z Usługodawców Zewnętrznych. Jeśli zdecydujesz się zaprzestać korzystania z aplikacji i/lub stron internetowych AOperat, możesz to zrobić bez powiadomienia nas.

5.6. Możemy tymczasowo ograniczyć Twój dostęp lub możliwość korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych) /Stron(y) Internetowej(ych), jeśli istnieje podejrzenie naruszenia Twoich obowiązków (punkt 6 poniżej) lub niniejszych Warunków, w tym w przypadku otrzymania skargi dotyczącej oszustwa. Mogą zaistnieć okoliczności, w których nie będziemy w stanie dostarczyć Tobie informacji o skardze w czasie trwania dochodzenia (prowadzonego przez nas i/lub stronę trzecią, taką jak policja).

6.Twoje obowiązki

6.1. Korzystając z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Możesz korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w celach, dla których zostały one przeznaczone, określonych w niniejszych Warunkach. Nie jesteś uprawniony do nadużywania aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat ani do podejmowania prób oszustwa wobec nas lub Usługodawców Zewnętrznych.

6.2. Musisz podać dokładne i kompletne informacje podczas rejestracji konta przy korzystaniu z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych).

6.3. Twoje konto jest kontem osobistym. Nie możesz go udostępniać innym osobom (w tym na zasadzie dalszej licencji), chyba że wyraźnie zezwoli na to AOperat. Po utworzeniu konta:

  • nie możesz zarejestrować więcej niż jednego konta, chyba, że wyrazimy na to odrębną zgodę w formie pisemnej;

  • nie możesz zezwalać osobom trzecim na korzystanie z Twojego konta ani na przeniesienie konta na osobę trzecią;

  • musisz utrzymywać dokładne, kompletne i aktualne informacje o swoim koncie;

  • musisz zachować poufność swoich danych logowania przez cały czas; oraz

  • musisz natychmiast poinformować nas, jeśli masz jakiekolwiek powody, aby sądzić, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło, lub jeśli podejrzewasz, że ktoś inny korzysta z Twojego konta.

6.4. Jesteś odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat lub należności, które mogą zostać poniesione w wyniku świadczenia Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez AOperat za pośrednictwem konta, zgodnie z poniższym punktem 7.

6.5. Podczas korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych), nie wolno Ci przyczyniać się ani prowadzić do jakichkolwiek uciążliwości, zakłóceń, niedogodności lub szkód majątkowych, zarówno wobec Usługodawcy Zewnętrznego, AOperat czy jakiegokolwiek innego podmiotu.

7.Opłaty i płatności

7.1. Opłaty za Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych).

7.1.1. Nie ponosisz żadnych opłat za korzystanie z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/ Stron(y) Internetowej(ych). Zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzenia opłaty za korzystanie z którejkolwiek z nich, w którym to przypadku poinformujemy Cię pisemnie o wprowadzeniu opłaty i będziesz miał możliwość wypowiedzieć niniejsze Warunki przed wprowadzeniem tej opłaty. Jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć niniejsze Warunki, nie będziesz mógł dalej korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych) /Stron(y) Internetowej(ych).

7.1.2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłaty za określone funkcje w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat. Mogą one podlegać odrębnym warunkom.

7.2. Opłaty za Usługi Osób Trzecich i Usługi Świadczone przez AOperat

7.2.1. Jeśli zamówisz usługę za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat, wyrażasz zgodę na uiszczenie odpowiednich opłat opisanych w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat, a także będziesz odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat lub należności związanych z Twoim kontem zgodnie z punktem 6.4 powyżej.

7.2.2. W zależności od danej Usługi Świadczonej przez AOperat lub Usługi Osób Trzecich, w tym między innymi zależnie od jej lokalizacji, opłaty mogą być wyświetlane w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat przed zamówieniem usługi. W innych przypadkach opłaty będą zależne od korzystania przez Ciebie z Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez AOperat. Możemy przedstawić szacunkową wysokość tych opłat. Należy pamiętać, że ostateczna kwota naliczona na Twój rachunek może różnić się od kwoty szacunkowej.

7.2.3. Możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami, kosztami i/lub grzywnami od Usługodawców Zewnętrznych. Opłaty dotyczą korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług Osób Trzecich (np. opłaty za poprawki operatu szacunkowego) lub korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług Świadczonych przez AOperat.

7.2.4. W niektórych przypadkach, jeśli Usługi Osób Trzecich lub Usługi Świadczone przez AOperat nie mogą być wykonywane z powodu Twojego działania lub zaniechania (na przykład, jeśli nie wpuścisz rzeczoznawcę majątkowego na oględziny lub nie zezwolisz na wykonanie zdjęć), mogą obciążać Cię wszystkie należne opłaty.

7.2.5. Po zrealizowaniu Usługi Osób Trzecich lub Usługi Świadczonej przez AOperat możemy wystawić fakturę lub paragon, bezpośrednio lub w imieniu Usługodawcy Zewnętrznego. Jeżeli przekazujemy Ci paragon w imieniu Usługodawcy Zewnętrznego lub w imieniu własnym, wyrażasz zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych tylko w postaci elektronicznej na podany przez Ciebie adres email lub w Aplikacji AOperat, w szczególności jako plik .pdf niezwłocznie po realizacji usługi. Faktura lub paragon będą zawierać VAT, jeśli wymagają tego właściwe przepisy prawa. Podając Twój NIP w aplikacji, przyjmujesz do wiadomości, że zostanie on umieszczony na fakturze lub paragonie fiskalnym.

7.3. Ogólne

7.3.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat i dodatkowych opłat, kosztów i/lub kar charakterystycznych dla danej Usługi Osoby Trzeciej lub Usługi Świadczonej przez AOperat, prosimy o zapoznanie się z sekcją pomocy technicznej w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat lub z odpowiednimi stronami na naszych stronach internetowych dotyczących wyceny nieruchomości.

7.3.2. Opłaty mogą być od czasu do czasu modyfikowane w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat.

7.3.3. Opłaty nie zawierają napiwków. Jeśli jest to możliwe, możesz uiścić napiwki osobiście lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat. Będziemy zbierać napiwki płacone za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat w Twoim imieniu i przekazywać je.

7.3.4. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie opłaty są należne od momentu złożenia zamówienia, a płatność zostanie ułatwiona przez AOperat przy użyciu preferowanej metody płatności powiązanej z Twoim kontem, po czym AOperat wyśle Ci pokwitowanie na Twój adres e-mail. Jeśli podstawowa metoda płatności nie może zostać z jakichkolwiek przyczyn zrealizowana, AOperat może użyć alternatywnej metody płatności, jeśli jest ona dostępna dla Twojego konta. Jeśli wszystkie Twoje metody płatności są niedostępne, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych kroków w celu pobrania należnej opłaty.

7.3.5. Opłaty obejmują obowiązujące podatki, w tym podatek VAT.

8. Anulowania

8.1. W niektórych przypadkach nie przysługuje Ci prawo anulowania złożonego zamówienia Usług Osób Trzecich i Usług Świadczonych przez AOperat. Jednak w przypadku niektórych Usług Osób Trzecich, AOperat lub Usługodawca Zewnętrzny może zezwolić na anulowanie zamówienia, jednak w tym przypadku możesz zostać obciążony opłatą za anulowanie.

8.2. AOperat może odrzucić złożone zamówienie i anulować realizację Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez AOperat, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub autentyczności zamówienia złożonego z Twojego konta lub Twoich informacji kontaktowych. Również w tych przypadkach może zostać naliczona opłata za anulowanie zamówienia.

9. Licencja

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, udzielamy Ci osobistej, ogólnoświatowej, wyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na instalację i/lub korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat na Twoim urządzeniu do Twojego wyłącznego, osobistego użytku oraz na wyłącznie osobisty dostęp i możliwość korzystania z udostępnionych dla Ciebie informacji poprzez aplikacje mobilne i/lub strony internetowe AOperat. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez AOperat i licencjodawców AOperat.

10. Własność intelektualna

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Nasza(e) Aplikacja(e/) Strona(e) Internetowa(e), nasze urządzenia i wszystkie dane zebrane za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat (w tym wszystkie prawa własności intelektualnej we wszystkich powyższych przypadkach) są i pozostają naszą własnością lub własnością naszych licencjodawców. Nie możesz, jak również nie możesz zezwolić żadnej innej stronie: (a) licencjonować, sublicencjonować, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, tworzyć, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać lub dzierżawić jakiejkolwiek części aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat; (b) dokonywać inżynierii wstecznej lub podejmować prób wyodrębnienia kodu źródłowego aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo; (c) uruchamiania lub spowodowania uruchomienia jakichkolwiek programów lub skryptów w celu scrapingu, indeksowania, badania lub innej eksploracji danych dowolnej części aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych lub danych AOperat; (d) używania, wyświetlania lub manipulowania dowolnymi nazwami, znakami lub Utworami AOperat w celach innych niż korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub usług AOperat; (e) tworzenia lub rejestrowania jakichkolwiek (i) firm, (ii) adresów URL, (iii) nazw domen, (iv) nazw aplikacji lub tytułów oprogramowania, lub (v) uchwytów lub profili w mediach społecznościowych zawierających Nazwy, Znaki lub Utwory AOperat lub jakichkolwiek myląco lub zasadniczo podobnych znaków, nazw, tytułów lub utworów; (f) używania Nazw, Znaków lub Utworów AOperat jako zdjęć profilowych lub tapet w mediach społecznościowych; (g) zakupu słów kluczowych (w tym, ale nie wyłącznie, Google AdWords) zawierających jakiekolwiek Nazwy, Znaki lub Utwory AOperat; (h) rejestrowania, odwoływania się, używania, kopiowania i/lub zgłaszania praw własności do Nazw, Znaków lub Utworów AOperat lub do jakiejkolwiek myląco lub zasadniczo podobnej nazwy, znaku, tytułu lub utworu, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi literami, interpunkcją, słowami, symbolami, projektami i/lub utworami kreatywnymi; za wyjątkiem przypadków dozwolonych w ograniczonej licencji udzielonej powyżej.

11. Prywatność

Zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje przez Ciebie podane lub inne informacje uzyskane o Tobie zgodnie z niniejszymi Warunkami w sposób opisany w naszej Polityce prywatności. Dodatkowe informacje o prywatności, w tym również skierowane od odrębnych administratorów, mogą mieć zastosowanie do Usług Świadczonych przez AOperat lub Usługodawców Zewnętrznych.

12. Twoja odpowiedzialność i odszkodowanie

12.1. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, niewłaściwego skorzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych) lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich. Ponosisz odpowiedzialność za działania prowadzone za pośrednictwem Twojego konta, chyba że takie działania nie są przez Ciebie autoryzowane lub w inny sposób nie dopuściłeś się zaniedbania w prowadzeniu konta.

12.2. W celu uzyskania dostępu do Usług Aplikacji Mobilnych/Stron(y) Internetowej(ych), wyrażasz zgodę na zabezpieczenie, obronę (według naszego uznania) i ochronę nas, członków zarządu, kierownictwa i pracowników AOperat przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, wydatkami, szkodami, karami, grzywnami, składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem niniejszych Warunków, naruszeniem obowiązującego prawa lub roszczeniami osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Usług Osób Trzecich, Usług Świadczonych przez AOperat lub ogólnie z korzystaniem przez Ciebie z Usług.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Świadczymy Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) w zależności od ich dostępności. Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) mogą podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i/lub innym problemom związanym z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Usługi Aplikacji Mobilnej(ych) i/lub Stron Internetowej(ych) będą dostępne lub wolne od błędów w każdej chwili.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

14.1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza i nie wyłącza odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane działaniem lub zaniechaniem i odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji. Niniejsze Warunki w żaden sposób nie zmieniają twoich praw jako konsumenta, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

14.2. Nie ponosimy odpowiedzialności na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym, ale nie wyłącznie, odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym za zaniedbanie, wprowadzenie w błąd), zwrot lub w inny sposób za jakiekolwiek z poniższych działań związanych z korzystaniem z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych): (i) utrata zysków; (ii) utrata sprzedaży lub udziałów w rynku przez przedsiębiorstwo; (iii) utrata umów lub kontraktów; (iv) utrata przewidywanych oszczędności; (v) utrata użytkowania lub uszkodzenie oprogramowania, danych lub informacji; (vi) utrata lub uszkodzenie wartości firmy oraz (vii) szkody pośrednie lub wynikowe.

14.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

  • szkody lub straty wynikające z jakiejkolwiek transakcji zawartej pomiędzy Tobą a Usługodawcą Zewnętrznym; lub

  • dostępność, dokładność i zgodność z treścią oferty usługi świadczonej przez Usługodawców Zewnętrznych.

14.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie usługi wynikającej z przyczyn, na które nie mamy wpływu, takich jak siła wyższa.

14.5. Nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie za korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat (a nie w związku z innymi ustaleniami między nami, w odniesieniu do których ustalenia dotyczące odpowiedzialności są regulowane w drodze oddzielnej umowy) nie przekracza kwoty 50 PLN (pięćdziesiąt zlotych).

14.6. W granicach dozwolonych prawem powszechnie obowiązującym, wyłączamy możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania z Twojej strony lub ze strony osób trzecich.

15. Wypowiedzenie Warunków

15.1. Możesz w każdej chwili swobodnie korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) (jeśli są dostępne), jak również możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki oraz dostęp do Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) poprzez usunięcie/zamknięcie swojego konta.

15.2. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki i w ten sposób ograniczyć lub odebrać Ci dostęp do świadczonych przez nas Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/ Stron Internetowej(ych) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś niniejsze Warunki lub jakiejkolwiek inne postanowienia umowne między Tobą a AOperat dotyczące Usług Świadczonych przez AOperat.

15.3. AOperat może, według własnego uznania, wypowiedzieć Ci niniejsze Warunki lub zaprzestać świadczenia Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) w każdym czasie, powiadamiając o tym z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie.

15.4. Jeśli nie możemy pobrać opłaty za usługi z Twojego konta według preferowanej przez Ciebie metody płatności, możemy zawiesić lub cofnąć Twój dostęp do aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat do czasu dokonania płatności.

15.5. Jesteś zobowiązany natychmiastowo uiścić wszelkie zaległe opłaty należne Usługodawcom Zewnętrznym lub AOperat po rozwiązaniu umowy (wypowiedzeniu Warunków). Wszelkie zaległe opłaty będą wymagalne również po wypowiedzeniu Warunków - zastrzegamy sobie wszelkie prawa do uzyskania od Ciebie należnej płatności po rozwiązaniu Umowy (wypowiedzeniu Warunków).

15.6. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia wszelkich zaległych opłat należnych Usługodawcom Zewnętrznym lub AOperat po rozwiązaniu umowy. Wszelkie takie opłaty będą obowiązywać po rozwiązaniu umowy i zastrzegamy sobie wszelkie prawa do pobierania płatności po rozwiązaniu umowy.

16. Ogólne

16.1. AOperat może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki, w szczególności jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa lub jeżeli zakres czy sposób świadczenia usług ulegnie istotnym zmianom. O zmianach poinformujemy Cię w rozsądnym terminie. Będziesz związany takimi zmianami po powiadomieniu Cię o nich w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych AOperat i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami, możesz usunąć/zamknąć swoje konto zgodnie z punktem 15.1. niniejszych Warunków.

16.2. Nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków. Każde takie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za usunięte.

16.3. Możemy dokonać cesji, zlecić podwykonawstwo lub przenieść niniejsze Warunki lub jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki w nich zawarte, w całości lub w części, bez Twojej uprzedniej zgody, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do ograniczenia przysługujących Ci praw na mocy niniejszych Warunków lub przepisów prawa. Nie możesz dokonać cesji, zlecić podwykonawstwa lub przenieść niniejszych Warunków lub jakichkolwiek naszych praw lub obowiązków, w całości lub w części, ponieważ korzystanie przez Ciebie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych AOperat przysługuje Ci osobiście, chyba że uzgodniono inaczej.

16.4. Niniejsze Warunki, wraz z jakimikolwiek dodatkowymi umowami o świadczenie Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych), stanowią całkowitą i zupełną treść umowy zawieranej pomiędzy Tobą a AOperat, i zastępują wszelkie dotychczasowe warunki umów w sprawie Twojego dostępu i korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych).

16.5. Możesz zostać poproszony o zaakceptowanie dodatkowych warunków dostępu lub korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych). W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a odrębną umową, ta ostatnia będzie miała pierwszeństwo, o ile nie określono inaczej w odrębnej umowie.

16.6. Nie istnieją osoby trzecie będące beneficjentami niniejszych Warunków, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach.

17. Procedura rozstrzygania sporów

Dla użytkowników-konsumentów AOperat może udostępnić polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich związanych z Usługami Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) lub z niniejszymi Warunkami. W sprawie wszelkich sporów powstałych w związku z Usługami Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych), których nie udało się rozstrzygnąć w procedurze reklamacji złożonej poprzez Obsługę Klienta AOperat, konsumenci mogą wnieść skargę na nasze Usługi lub niniejsze Warunki za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej, dostępnej tutaj zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania AOperat do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

18. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z prawem polskim, z pominięciem norm kolizyjnych, chyba że jesteś konsumentem i Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej i właściwe prawo krajowe zapewnia Ci jako konsumentowi wyższy poziom ochrony; wówczas te korzystniejsze dla Ciebie przepisy prawa mogą mieć zastosowanie.Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania.

W sprawie dotyczącej Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) możesz wystąpić do właściwego sądu powszechnego w Polsce. Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, możesz również skierować taką sprawę do właściwego sądu w tym Państwie. Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, możemy wystąpić przeciwko Tobie z roszczeniami tylko do właściwego sądu w tym Państwie, chyba że jesteś przedsiębiorcą - w takim wypadku wyłącznie właściwy pozostaje sąd polski.

Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na związanie się nimi.